Česky
Pyccki
English
Deutsch
Profil společnosti Politika společnosti Struktura společnosti HON a životní prostředí Certifikáty ISO Kariéra Kontakty
HON a životní prostředí

Pro prováděné činnosti vlastníme všechna potřebná odborná oprávnění, jsme vybaveni potřebným moderním technologickým zařízením, poloautomatickými stroji a disponujeme vlastními odborně kvalifikovanými pracovníky. Nové lidské zdroje aktivně vyhledáváme v oblasti vysokých, středních a učňovských škol. S těmito organizacemi jsme v pravidelném kontaktu. Tato skutečnost umožňuje nabízet zákazníkům operativní, rychlé a kvalitní provedení zakázek.

Při realizaci zakázek spolupracujeme jen se specializovanými dodavatelskými firmami, které jsou schopny díky odborným znalostem a dlouhodobým zkušenostem poskytovat dostatečné garance kvality a technologické kázně. Subdodavatelé jsou smluvně vázání dodržováním stanovených podmínek a jsou trvale monitorováni. Velká pozornost je věnována vnitropodnikové logistice, toku materiálu a informací v rámci provozoven, aby byla kapacita jednotlivých pracovišť využívána v maximální možné míře, dráhy přesunu materiálu a ztrátové časy co nejkratší. Hladký průběh výrobního procesu je podmíněn zvládnutím skladového hospodářství vstupních materiálů, hlavně správného časování dodávek materiálu od dodavatelů. Výsledkem zvládnutí tohoto logistického řetězce je dodávka zboží našim velkoobchodům do 10 dnů. Máme za to, že vysoká efektivita výroby při dodržení všech legislativních požadavků eliminuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Při svých podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu provedené práce a spokojenost zákazníka, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí ve všech lokalitách kde působíme. Dodržujeme legislativní požadavky a technologické podmínky výroby a provádíme si vlastní pečlivou analýzu vlivu naší společnosti na životní prostředí. Na jejím základě stanovujeme potřebná opatření případně i nad rámec legislativy či stanovených podmínek tak, aby negativní dopady na životní prostředí byly co nejnižší.

Analyzujeme vlivy naší činnosti na životní prostředí a přijímáme opatření ke zmírňování negativních dopadů těchto činností na životní prostředí. Pro případné havárie jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány nebo havarijní karty a exponovaná pracoviště jsou vybavena odpovídajícími havarijními prostředky. Subdodavatelé jsou nejen smluvně vázání, ale také upozornění na významná rizika a související přijatá opatření.

Pracovníci dceřiných společností, kteří v prostorách a na zařízeních společnosti vyvíjejí pracovní činnost pro společnost, jsou adekvátně své pracovní pozici seznamováni se systémem ISO 9001 a ISO 14001 a je od nich vyžadováno plnění všech interních předpisů platných pro HON a.s. v celém jejich rozsahu.

Pokud je nezbytné pracovat s nebezpečnými chemickými látkami (NCHL) nebo nebezpečnými odpady, jsou přijímána relevantní opatření vyplývající z bezpečnostních listů NCHL a identifikačních listů nebezpečných odpadů. Pracovníci, kteří s nimi přicházejí do styku, jsou proškoleni v rámci školení OBP, ať jsou zaměstnanci HON a.s. nebo některé z jejich dceřiných společností, pokud vyvíjejí pracovní činnost v budovách a na technologiích, jejichž vlastníkem je HON a.s.

Společnost nepracuje s nebezpečnými chemickými látkami, které by mohly významnou měrou ovlivnit životní prostředí v okolí provozoven. Mezi používanými nebezpečnými chemickými látkami se vyskytují pouze nezbytné ropné produkty pro zajištění provozu vlastních dopravních prostředků a strojů a případně malá množství ředidel a čisticích prostředků. Pracovníky naší společnosti i pracovníky dceřiných společností pravidelně školíme a upozorňujeme na rizika při nakládání s nimi v souladu s bezpečnostními listy a v případech, kdy je to možné, je nahrazujeme jinými prostředky nebo jejich používání omezujeme. Údržbu našeho vozového a strojního parku a pravidelné výměny provozních náplní svěřujeme autorizovaným opravnám.

Mezi produkovanými odpady je dominantní odpad z dřevotřískových desek. Je snahou tento odpad v co největší části využívat jako alternativní palivo v povolené kotelně ve Skřipově, která bude produkovat teplo (ohřev vody, vytápění) pro provozovnu ve Skřipově a pro okolní rodinné domy. Plynové emise budou průběžně sledovány autorizovanou firmou a zbylý popel bude likvidován oprávněnou osobou. Přebytky odpadu budou rovněž likvidovány oprávněnou osobou.

Produkce dalších odpadů včetně produkce nebezpečných odpadů jsou na nízké úrovni, přesto jsou sledovány a průběžně evidovány. Na všech pracovištích, kde jsou produkovány odpady, jsou umístěny vhodné nádoby na tříděný odpad, který odevzdáváme kompetentním odborným firmám na základě smluvního vztahu, čímž usnadňujeme jeho likvidaci nebo případné další zpracování. Vlastníme souhlas k nakládání s nebezpečnými druhy odpadů, se kterými manipulujeme.

Sledujeme spotřebu energií, vody ve společnosti a snažíme se ji omezovat tak, abychom šetřili přírodní zdroje. Spotřebu energií a vody, přijímána opatření a jejich účinnost hodnotíme každoročně jako součást přezkoumání managementu.

Podporujeme zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců a jejich povědomí o kvalitě a životním prostředí v rámci pracovních porad a specializovaných školení. Rovněž je seznamujeme se souvisejícími aktuálními legislativními požadavky.

Společnost má stanoven environmentální profil, který odráží měrnou spotřebu hlavních vstupů a produkci hlavních negativních výstupů společnosti vztaženou na jednotku produkce.

Jednatel společnosti: Hon Václav st.